NA ANTENIE: SUMMER DAY/SHERYL CROW
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Konkurs "Las poza Cywilizacją" na antenie Radia Poznań

Publikacja: 26.09.2017 g.11:37  Aktualizacja: 26.09.2017 g.11:41
Poznań
Wszystkich prawdziwych miłośników lasów zapraszamy 27-29 września i 2-4 października po godzinie 14.00 na wyjątkowy konkurs „Las poza Cywilizacją".
konkurs las - Radio Poznań
/ Fot. Radio Poznań

Nagrodą jest wyjazd w dniach 7-8 października do nadleśnictwa Antonin. Ten pełen atrakcji weekend w Dolinie Baryczy, połączony z warsztatami entomologicznymi oraz obserwacją ptaków i rykowiska dla naszych słuchaczy, będzie niecodzienną okazją do poznania lasu i jego mieszkańców. Organizator zapewnia transport, nocleg i wyżywienie. Szczegóły i regulamin konkursu na stronie radia i na www.poznan.lasy.gov.pl. Sponsorem konkursu „LAS POZA CYWILIZACJĄ" i fundatorem nagród jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.

REGULAMIN KONKURSU „LAS POZA CYWILIZACJĄ” (termin 27.09.2017–04.10.2017)

1. Organizatorem konkursu „Las poza cywilizacją”, zwanego dalej Konkursem, jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Poznań” S.A., REGON: 630158101 , NIP: 777-00-06-551, KRS: 0000097316 Sąd Rejonowy - Sąd Gospodarczy w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Akcyjny 821.900 PLN, aport spółki 689.700 PLN.
2. Fundatorem nagrody jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Gajowa 10, 60-959 Poznań.
3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie objętym zasięgiem radiowym Organizatora oraz transmisji za pośrednictwem Internetu.
4. Nagrodą w konkursie jest weekendowa wycieczka do Nadleśnictwa Antonin
w dn. 07-08 października 2017 r. Szczegółowy program wycieczki określony jest
w załączniku do regulaminu.
5. Konkurs składający się z 6 edycji zostanie przeprowadzony w pasmie popołudniowym
w dni powszednie w terminie 27.09.2017 r. - 04.10.2017 r. (godz. 14.00-15.00)
6. Pytania konkursowe będą zadawane na antenie Radia Poznań. Aby wziąć udział
w Konkursie należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe SMSem na numer 72601.
7. Koszt brutto wysłania jednego SMSa to 2,46 zł.
8. Wysłanie SMS z odpowiedzią na pytanie konkursowe na numer 72601 stanowi przystąpienie do konkursu i akceptację warunków niniejszego regulaminu, a także oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w konkursie wskazanych
w niniejszym regulaminie.
9. W konkursie mogą wziąć udział jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik konkursu spełnia wymagania określone niniejszym regulaminem. W przypadku niespełniania tych wymagań, a także w przypadku trudności z potwierdzeniem spełnienia tych wymagań, organizator ma prawo wykluczenia uczestnika z konkursu.
11. W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez uczestnika przepisów obowiązującego prawa albo postanowień niniejszego regulaminu, organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z konkursu.
12. Dane osobowe uczestników–zwycięzców konkursu są zbierane i przetwarzane
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) Administratorem danych jest organizator. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora i fundatora w celu przyznania nagród w konkursie
i w celu umożliwienia udziału w wycieczce stanowiącej nagrodę.
13. Nagrodę otrzymuje osoba, która pierwsza przyśle prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe.
14. W razie trudności z ustaleniem nadawcy SMSa, organizator domniemywa,
że nadawcą jest właściciel numeru telefonu, z którego przysłany został SMS. W takim wypadku organizator może zobowiązać uczestnika do potwierdzenia dokumentem, że jest właścicielem numeru telefonu, z którego nadany został SMS. W razie niespełnienia tego wymogu, organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z konkursu.
15. Wygrana zostanie potwierdzona przez organizatora telefonicznie, na numer telefonu, z którego przysłany zostanie pierwszy SMS z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe.
16. W każdej edycji konkursowej zostanie wyłoniony jeden laureat.
17. Nagroda określona w pkt. 4. nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Data wycieczki jest stała i nie podlega zmianie. Program wycieczki stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu.
18. Fundator nagrody zorganizuje przejazd dla laureatów konkursu, pobyt, opiekę przewodnika, nocleg i wyżywienie oraz zrealizuje przygotowany przez siebie program wycieczki.
19. Niestawiennictwo w miejscu wskazanym w załączniku do regulaminu jako miejsce wyjazdu we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
20. Organizator nie odpowiada za brak możliwości skorzystania z nagrody leżący
po stronie uczestnika.
21. Nadawca-Radio Poznań SA i fundator nagrody/organizator–Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie uczestników, ich bezpieczeństwo i przedmioty zagubione podczas wycieczki.
22. Całkowita wartość nagrody zdobytej w Konkursie przez 1 laureata wynosi 600,00 zł. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) wartość wygranej
w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
23. Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu publikacji wizerunku na stronie internetowej Lasów Państwowych. Jednocześnie zrzekam się prawa do dodatkowego wynagrodzenia przysługującego mi z tytułu wykorzystania mojego wizerunku.
Załącznik do Regulaminu Konkursu „Las Poza Cywilizacją”.
(program wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora i fundatora)
-wyjazd o godz. 8.00 spod siedziby Radia Poznań, ul. Berwińskiego. Bus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, który zabierze wszystkich laureatów,
-cel: wyjazd do Nadleśnictwa Antonin,
-program wyjazdu: poznanie kulturowo-historycznych wartości Nadleśnictwa Antonin (m.in. zwiedzanie zabytkowych dworków książąt Radziwiłłów), warsztaty entomologiczne pod okiem specjalisty (biologia i morfologia motyli nocnych), zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w leśnictwie (m.in. wizyta w dyżurce Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego), w części terenowej uczestnicy poznają zagadnienia związane z hodowlą i ochroną lasu, posadzą las na powierzchni odnowieniowej. Kolejnego dnia przewidziana jest obserwacja spektakularnego rykowiska połączona z wyjaśnieniem gwary myśliwskiej oraz zasadami prowadzenia gospodarki łowieckiej. Spacer Doliną Baryczy w czasie którego m.in. pod okiem ornitologów uczestnicy nauczą się rozpoznawać gatunki ptaków leśnych oraz poznają zasady tajemniczego birdwatchingu.
-nocleg wraz z wyżywieniem: gospodarstwo agroturystyczne w Antoninie

http://www.radiopoznan.fm/n/larhCh
KOMENTARZE 0